Statü ve Din Üzerine Söyleşi

sosyalbilimler.org genel yayın yönetmeni Talha Dereci, 30 Haziran – 2 Temmuz 2017 tarihleri arasında Rize’de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nde gerçekleştirilen “Din Sosyolojisi Anabilim Dalı XII. Koordinasyon Toplantısı” ve “İslam Coğrafyasında Terör, Göç ve Mültecilik Sempozyumu”na katıldı. Sempozyumda bildiri sunan Doç. Dr. Abdullah Özbolat ile gerçekleştirdiği sunuma kaynaklık eden “Statü ve Din: Göç ve Devamı…

Statü ve Din: Göç ve Eğitim Yoluyla Statü Edinme ve Dindarlık

Coğrafi hareketlilik ve eğitim yoluyla hareketliliğe bağlı olarak statü edinme sürecinde dindarlık değişiyor mu? Atfedilen statü yerine edinilen statüye yönelim, ebeveynin sosyo-ekonomik durumunda bir rol farklılaşması getiriyor mu? Statü edinme sürecinde, dindarlığın hangi boyutlarında benzer tutumlar sergileniyor, hangi boyutlar farklılaşıyor? Ebeveynden çocuğa statü ve değer olarak ne aktarılabiliyor, ne aktarılamıyor? Devamı…

Kimlik ve Din

“Belki ebeveynlerimiz büyüdükleri yerden dolayı kimlikleri hakkında iki defa düşünmek zorunda değillerdi. Onlar Müslümandı. Bunu sorgusuz sualsiz kabul etmişlerdi. Asla onu sorgulamak veya açıklamak zorunda değillerdi. O verili idi.” “Yani bu bir ihtiyaç, bu bir boşluk, hatta bu bir açlık… Eskiden çok fazla kendimizi ifade etme özgürlüğümüz yoktu. ‘Muhafazakârlar zenginleşti,’ Devamı…

Beşikten Mezara: Yaşlılığın Sosyolojisi ve Din / Adana Örneği

Din sosyolojisi ve gerontoloji (yaşlılık bilimi) alanlarının kesiştiği bir noktada bulunan bu çalışma, yaşlılık sürecini, toplumsal değişme süreçleri ve dini yönelimler bağlamı içinde değerlendirmektedir. Çalışmanın farklı yaş gruplarında yaşlılığa yaklaşımı belirlemek ve yaşlılık ve din etkileşiminde dinin rolüne odaklanmak olarak iki amacı vardır. Bu çalışma, yaşlılığı, yaşlıların ve yaşlı olmayanların Devamı…

“Organlarımla Dirilmek İstiyorum” – Organ Bağışının Dini-Toplumsal Arkaplanı

Organ bağışında sosyo-kültürel yaklaşımlar, dini kaygılar, bilgi ve bilinç düzeyinin etkisine işaret edilirken, Türkiye’de organ bağışının çok düşük oran-larda kalması, bu konuda çalışma yapmanın önemini göstermektedir. Adana örneğinden hareketle Türkiye’de organ bağışına yönelik görüşler ile organ bağışının dini-toplumsal arkaplanını açıklama ve anlama süreci arasındaki ilişkiyi analiz etmeyi amaçlayan bu çalışma, Devamı…

Toplumsal Fonksiyonları Bağlamında Dini Otorite: Tipolojik Bir Deneme

Dinsel otoritelerin toplumsal fonksiyonlarını inceleyen bu çalışma, dinsel otoritelerin tümü için “ortak” kabul edilebilecek toplumsal fonksiyonlara odaklanmaktadır. Dini otorite tiplerinin toplumsal fonksiyonlarına dayanarak, bir tipolojinin çıkarılıp çıkarılamayacağı bu çalışmanın problemini oluşturmaktadır. Çalışmanın genelinde dinsel otoritelerin sosyolojik bir yaklaşımla incelenmesi ve dinsel otoritelerin bir tipolojisinin çıkarılması şeklinde iki amaç bulunmaktadır. Dinsel Devamı…

Kapitalizme Eklemlenme: Dindar Orta Sınıfta Tüketim Kültürü

Her çağın ve hatta her dönemin kendine özgü bir tüketim tasavvuru ve uygulamasından söz etmek mümkündür. içinde bulunduğumuz dönem, tüketim kültürüyle simgelenmekte. Çağına ve dönemine ilişkin, o çağın hayat tarzına, davranışlarına, gündelik pratiklerine, değerlerine, zihniyetine ilişkin kesin veriler sunabildiği için bir tüketim tahlili, aynı zamanda bir çağ ve zamanın tahlili Devamı…

Tüketim Bağlamında Dindarlığın Dönüşümü

Türkiye’yi değerlendirirken bir kırılma olarak görülebilecek 1980’li yıllar, sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasi alana yönelik köklü değişimleri beraberinde getirmiştir. Küreselleşme, serbest piyasa ekonomisi ve Anavatan Partisi’nin dışa dönük politikalarıyla başlayan süreç, 2002 yılı Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarıyla birlikte hız kazanmış, bu gelişmelere paralel olarak Türkiye’nin son yirmi-otuz yıllık döneminde Devamı…

Kutsallaşma Sürecine Tipolojik Bir Yaklaşım: Ziyaret Fenomeni Örneği

Bu makalenin konusu, ziyaret fenomeni örneğinde kutsallaşma sürecidir. Odak soru, şöyle ifade edilebilir: “Ziyaret objeleri nasıl kutsallaşır?”. Çalışma, ziyaret fenomeni örneğinde kutsallaşma sürecinin bir tipolojisini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Çalışmanın ulaştığı sonuç ziyaret fenomeni için kutsallaşma sürecine tipolojik bir model önerisidir. Kutsal ve kutsallaşma ayrımından hareket edilmektedir. Ziyaret fenomeni örneğinde kutsallaşmanın Devamı…

Kültür ve Din

Ortak hayat tarzı, ortak davranış kalıpları ve ortak değer standartlarıyla tanımlanan kültür, sosyal bilimlerin eskimeyen kavramlarından birisi oarak kalmaya devam etmektedir. Günümüz küreselleşen dünyasında son derece seküler bir toplumda yaşayan modern bir insan için bu ortak hayat görüşünü, dinî inançlarla zorunlu bir bağı olmayan salt seküler bir şey olarak tasavvur Devamı…