Din sosyolojisi ve gerontoloji (yaşlılık bilimi) alanlarının kesiştiği bir noktada bulunan bu çalışma, yaşlılık sürecini, toplumsal değişme süreçleri ve dini yönelimler bağlamı içinde değerlendirmektedir. Çalışmanın farklı yaş gruplarında yaşlılığa yaklaşımı belirlemek ve yaşlılık ve din etkileşiminde dinin rolüne odaklanmak olarak iki amacı vardır. Bu çalışma, yaşlılığı, yaşlıların ve yaşlı olmayanların gözünden değerlendirmekte, toplumsal değişme sürecinden etkilenen yaşlılık algılarını, yaşlılığa karşı geliştirilen stratejileri nitel/anlayıcı bir perspektiften ele almaktadır. Bu araştırma, Adana örneğinde, yaşlılık ve din etkileşimini saha çalışmasının sunduğu verilere dayanarak incelemeye ve tahlil etmeye çalışmaktadır. Çalışmada, 30 kişiden oluşan görüşme listesine kartopu tekniği ile ulaşılmıştır. Görüşme grubunun yaş aralığı, 25-77 olarak tespit edilmiştir. Çalışmanın sonucunda genel olarak, yaşlılığın değer odaklı değerlendirilmesi yerine sorun odaklı bir biçimde değerlendirildiğini söylemek mümkündür. Yaşlılık süreci ve dine yönelimle ilgili olarak, yaşlılık sürecinin genel çizgide dine yönelimle uyumlu olduğu gözlemlense de, din, yaşlılık sürecinde belirli alanlarda yetersiz kalmaktadır.

Anahtar Kelimeler — Yaşlılık, Yaşlılığın Sosyolojisi, Gerontoloji, Din, Adana

Atıf — Özbolat, A. (2016). Beşikten Mezara: Yaşlılığın Sosyolojisi ve Din -Adana Örneği-, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 16 (2), 53-76.

Makaleyi İndir

From Cradle to Grave: The Sociology of Elderly and Religion -The Case of Adana-

This study aims to analyze the relationship between the views to organ donation in Turkey and the process of meaning and interpreting on the aspects of religi-ous-social background and claims that there is a structure of religi-ous-social mentality in the background of the lack of organ dona-tion. There are a great number and interwoven of factors that may influence the decision-making process in the context of religious-social mentality. Even if no religious tradition formally forbids organ donation and transplantation, members of the same religious group may have differing and often conflicting opinions in their own in-terpretation of how their religion encourages and/or supports organ donation and transplantation. Religious concerns might represent an important issue when donation for transplantation is discussed. Organ donation rates in Turkey when compared with other Euro-pean countries are very insufficient. This study tries to explore the reasons of low organ donation rates while analyzing the current in-sufficient organ donation condition of our country and tries to find remedy solutions. Factors that prevent organ donation, by moving from the social background of organ donation, have been concep-tualized in nine dimensions. Organ donation has multi-dimensional and complex aspects with the social and cultural dimensions. It is required to perform a study regarding these factors to promote or-gan donation.

Keywords — Elderly, Sociology of Elderly, Gerontology, Religion, Adana

Citation — Özbolat, A. (2016). From Cradle to Grave: The Sociology of Elderly and Religion -The Case of Adana-, Çukurova University Journal of Faculty of Divinity 16 (2), 53-76 .

Download Article