Aşağıda belirtilen makalelerin .pdf formatındaki tam metin hâlleri Makaleler bölümünden indirilebilir.

Makalelerin Listesi

 • 2017, Özbolat A., “Organlarımla Dirilmek İstiyorum” -Organ Bağışının Dini-Toplumsal Arkaplanı-, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.17, pp.61-87.
 • 2016, Özbolat A., Beşikten Mezara: Yaşlılığın Sosyolojisi ve Din -Adana Örneği-, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.16(2), ss.53-76.
 • 2015, Özbolat A., Toplumsal Fonksiyonları Bağlamında Dini Otorite: Tipolojik Bir Deneme, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.20, pp.1-24.
 • 2014, Özbolat A., Kartopu S., Şathiyelerde Tanrı Algısı: Tipolojik Bir Yaklaşım, Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.9, pp.1299-1318.
 • 2014, Özbolat A., Kutsallaşma Sürecine Tipolojik Bir Yaklaşım -Ziyaret Fenomeni Örneği-, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, pp.121-138.
 • 2013, Özbolat A., Ziyaret Fenomeninden İsim Kültürüne: Fatih Ahmet Baba Türbesi Örneği, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Dergisi, pp.71-88.
 • 2013, Özbolat A., İhlsözlük’te Dindar Gençliğin Özneleşmesi: İmam Hatipli, Ahlaklı, Entelektüel, Birey ve Toplum Dergisi, Cilt.3, ss.51-72.
 • 2013, Özbolat A., Hutbelerde Söylem Değişimi -Diyanet Hutbeleri Örneği-, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.7, pp.662-679.
 • 2012, Özbolat A., Postmodern Perspektifte Tüketimin Toplumsal Anlamına Sosyolojik Bir Yaklaşım, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.17, pp.185-205.
 • 2012, Özbolat A., Aile Yapısı ve Sosyal Hareketlilik: Sosyo-Ekonomik Arkaplandan Sosyal Ağlara, The Journal of Academic Social Science Studies, vol.5, pp.359-370.
 • 2012, Özbolat A., Kartopu S., İsyan ile Teslimiyet Arasında: Ağıtlarda Kader İnancı, e-Turkish Studies (elektronik), vol.7, pp.1959-1972.
 • 2012, Özbolat A., Economic Ethic in Turkish Proverbs, Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, vol.4, pp.287-297.
 • 2012, Özbolat A., Değerleri Küreselleşme Sürecinden Değerlendirmek, Değerler Eğitimi Dergisi, vol.X, pp.147-167.
 • 2012, Özbolat A., Bir Ulus Yaratmak: Erken Dönem Cumhuriyet Romanında Din Adamının Temsili, e-Turkish Studies (elektronik), vol.7, pp.2473-2483.
 • 2012, Özbolat A., Factor of Education in Transition from Ascription to Achievement, Procedia Social and Behavioral Journal, vol.47, pp.225-229.
 • 2011, Özbolat A., Postmodern Dönemde Bedenin Tüketim Temelinde Yeniden İnşası, e-Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), pp.317-334.

Aşağıda belirtilen metinler Kitaplar bölümünden incelenebilir.

Kitaplar

 • 2017, Özbolat A., Statü ve Din: Göç ve Eğitim Yoluyla Statü Edinme ve Dindarlık-, Karahan Kitabevi, Adana.
 • 2016, Özbolat A., Macit M., Ed., Kimlik ve Din, Karahan Kitabevi, Adana.
 • 2015, Özbolat A., Kapitalizme Eklemlenme: Dindar Orta Sınıfta Tüketim Kültürü, Karahan Kitabevi, Adana.
 • 2014, Özbolat A., Kirman M.A., Kültür ve Din, Karahan Kitabevi, Adana.

Kitaplarda Bölümler

 • 2016, Özbolat A., Sosyal Medyada Dindar Gençlik Kimliği -İhlsözlük Örneği-, Kimlik ve Din, Abdullah ÖZBOLAT, Mustafa MACİT, Ed., Karahan Kitabevi, Adana, ss.193-214.
 • 2016, Özbolat A., Dindar ve Seküler: Tüketim Kültüründe Müslüman Kimliğinin Dönüşümü, Kimlik ve Din, Abdullah Özbolat, Mustafa Macit, Ed., Karahan Kitabevi, Adana, ss.241-292.
 • 2016, Özbolat A., Kartopu S., Kimlik ve Din, Kimlik ve Din, Abdullah ÖZBOLAT, Mustafa MACİT, Ed., Karahan Kitabevi, Adana, ss.3-38.