Avukat, Doktor ve Öğretmen Meslek Gruplarının Din Anlayışı (Adana İli Örneği)
Yüksek Lisans Tezi
Murat Çelik, Temmuz 2015
Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı

Bu çalışma Adana’da yaşayan avukat, doktor ve öğretmen meslek gruplarının din anlayışlarını araştırmayı amaçlamıştır. Meslekler ve iş bölümü sosyolojik bir temelde ele alındıktan sonra din ile ilişkileri, sosyal tabakalaşma, sosyal sınıf ve statüye göre din sosyolojik olarak incelendi. Dinin modern toplumda etkileri, işlevleri, anlaşılma biçimleri, oluşturduğu dindarlık tipolojileri kuramsal olarak ortaya konulmaya çalışıldı. Türkiye’de sosyal tabakalaşma ve sınıf yapısı modernleşme bağlamında incelendi. Daha sonra Adana’da avukat, doktor ve öğretmenlerin din anlayışları için oluşturduğumuz hipotezler test edildi. Bulgular İstatiksel olarak analiz edildi. Bu bulgular, oluşturulan kuramsal çerçeve ile yorumlanarak Adana’daki bu mesleklerin din anlayışları bulgulara göre açıklanmaya çalışıldı.

Anahtar Kelimeler: Meslek, Statü, Sosyal Sınıf, Sosyal Tabakalaşma, Sekülerleşme.


Ailenin Çözülmesi Süreci Olarak Boşanma Olgusu ve Din: Sosyolojik Bir Yaklaşım (Kilis İli Örneği)
Doktora Tezi
N. Öz
Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı
Devam Ediyor