Postmodern Dünyada Din: Yaygınlaşan Dinsellik, Yüzeyselleşen Dindarlık

Bu çalışma, postmodernizm ve dinin siyasal, toplumsal ve kültürel arka planını Türkiye örneği bağlamında incelemektedir. İslami çevreler modernden postmoderne geçişi, fırsat olarak görmekte, ancak postmodernizm ve din, İslam ve kapitalizm, dindarlık ve modernlik arasındaki paradoksal süreçlerde, çelişkili söylem ve eylemler gözlenmektedir. Dindar kimlik Devamı…

İslam, Kutsal ve Seküler

Din sosyolojisi literatüründe son derece güncel ve tartışmalı bir mesele olan din ile sekülerleşme ilişkisi bağlamında yapılan tartışmalarda sekülerleşme karşısında dinlerin hepsinin aynı kategoride ele alınmadığı, hatta alınmaması gerektiği ifade edilmektedir. Bu kapsamda özellikle İslam dininin konumunun bir istisna olduğu Devamı…

Statü ve Din Üzerine Söyleşi

sosyalbilimler.org genel yayın yönetmeni Talha Dereci, 30 Haziran – 2 Temmuz 2017 tarihleri arasında Rize’de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nde gerçekleştirilen “Din Sosyolojisi Anabilim Dalı XII. Koordinasyon Toplantısı” ve “İslam Coğrafyasında Terör, Göç ve Mültecilik Sempozyumu”na katıldı. Sempozyumda bildiri sunan Doç. Dr. Abdullah Özbolat Devamı…

Statü ve Din: Göç ve Eğitim Yoluyla Statü Edinme ve Dindarlık

Coğrafi hareketlilik ve eğitim yoluyla hareketliliğe bağlı olarak statü edinme sürecinde dindarlık değişiyor mu? Atfedilen statü yerine edinilen statüye yönelim, ebeveynin sosyo-ekonomik durumunda bir rol farklılaşması getiriyor mu? Statü edinme sürecinde, dindarlığın hangi boyutlarında benzer tutumlar sergileniyor, hangi boyutlar farklılaşıyor? Devamı…

Kimlik ve Din

“Belki ebeveynlerimiz büyüdükleri yerden dolayı kimlikleri hakkında iki defa düşünmek zorunda değillerdi. Onlar Müslümandı. Bunu sorgusuz sualsiz kabul etmişlerdi. Asla onu sorgulamak veya açıklamak zorunda değillerdi. O verili idi.” “Yani bu bir ihtiyaç, bu bir boşluk, hatta bu bir açlık… Devamı…

Beşikten Mezara: Yaşlılığın Sosyolojisi ve Din / Adana Örneği

Din sosyolojisi ve gerontoloji (yaşlılık bilimi) alanlarının kesiştiği bir noktada bulunan bu çalışma, yaşlılık sürecini, toplumsal değişme süreçleri ve dini yönelimler bağlamı içinde değerlendirmektedir. Çalışmanın farklı yaş gruplarında yaşlılığa yaklaşımı belirlemek ve yaşlılık ve din etkileşiminde dinin rolüne odaklanmak olarak Devamı…

“Organlarımla Dirilmek İstiyorum” – Organ Bağışının Dini-Toplumsal Arkaplanı

Organ bağışında sosyo-kültürel yaklaşımlar, dini kaygılar, bilgi ve bilinç düzeyinin etkisine işaret edilirken, Türkiye’de organ bağışının çok düşük oran-larda kalması, bu konuda çalışma yapmanın önemini göstermektedir. Adana örneğinden hareketle Türkiye’de organ bağışına yönelik görüşler ile organ bağışının dini-toplumsal arkaplanını açıklama Devamı…

Toplumsal Fonksiyonları Bağlamında Dini Otorite: Tipolojik Bir Deneme

Dinsel otoritelerin toplumsal fonksiyonlarını inceleyen bu çalışma, dinsel otoritelerin tümü için “ortak” kabul edilebilecek toplumsal fonksiyonlara odaklanmaktadır. Dini otorite tiplerinin toplumsal fonksiyonlarına dayanarak, bir tipolojinin çıkarılıp çıkarılamayacağı bu çalışmanın problemini oluşturmaktadır. Çalışmanın genelinde dinsel otoritelerin sosyolojik bir yaklaşımla incelenmesi ve Devamı…

Tüketim Bağlamında Dindarlığın Dönüşümü

Türkiye’yi değerlendirirken bir kırılma olarak görülebilecek 1980’li yıllar, sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasi alana yönelik köklü değişimleri beraberinde getirmiştir. Küreselleşme, serbest piyasa ekonomisi ve Anavatan Partisi’nin dışa dönük politikalarıyla başlayan süreç, 2002 yılı Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarıyla birlikte hız Devamı…