Kitapları

Kültür ve Din

Ortak hayat tarzı, ortak davranış kalıpları ve ortak değer standartlarıyla tanımlanan kültür, sosyal bilimlerin eskimeyen kavramlarından birisi oarak kalmaya devam etmektedir. Günümüz küreselleşen dünyasında son derece seküler bir toplumda yaşayan modern bir insan için bu ortak hayat görüşünü, dinî inançlarla Daha fazlasını oku…

Makaleler

Şathiyelerde Tanrı Algısı: Tipolojik Bir Yaklaşım

Çalışmamızın odağında şathiyelerdeki tanrı algısının oluşumuna etki eden psiko-sosyal faktörler ve bu faktörlerin etkisiyle oluşan tanrı algısı bulunmaktadır. Bilindiği gibi tanrı algısı kişinin sosyo-kültürel ortamından, aldığı eğitimden ve içsel yaşantılarından etkilenmektedir. Tanrıyla içinde bulunduğu gelenekten daha farklı bir algı içinde Daha fazlasını oku…

Makaleler

İHL Sözlük’te Dindar Gençliğin Özneleşmesi: İmam Hatipli, Ahlaklı ve Entelektüel

Dindar gençliğin -ihlsozluk.com örneğinde- internet ortamındaki durumunun incelendiği çalışmanın problemini, internet ortamında dindar gençliğin özneleşip özneleşmediği oluşturmaktadır. Özneleşme kavramıyla Foucault’un özne ve iktidar üzerine çalışmalarında ele alınan kavramsal çerçeveden hareket edilmekte ve özneleşme ile iktidar karşısında bireyin durumu, bireyin iktidara Daha fazlasını oku…

Makaleler

Hutbelerde Söylem Değişimi: Diyanet Hutbeleri Örneği

Bu çalışmanın konusu, Diyanet hutbelerindeki söylem değişimidir. Çalışmada Diyanet hutbelerindeki değişime odaklanmak ve Diyanet’in hutbelerindeki söylem değişiminin boyutlarını kavramsallaştırmak şeklinde iki amaç vardır. Bu çalışmada Diyanet’in 1994 ve 2007 yıllarında basımını gerçekleştirdiği hutbe kitapları karşılaştırılmaktadır. Diyanet hutbeleri örneğinde 1994’ten 2007 Daha fazlasını oku…

Makaleler

Aile Yapısı ve Sosyal Hareketlilik

Tüketim olgusunun postmodern bir perspektifte incelendiği bu çalışmada, tüketimin toplumsal anlamına odaklanılmaktadır. Tüketim postmodern dönemde toplumsal hayatın inşasında merkezi bir rol oynar. Postmodern yaklaşımda tüketim kültürün bir unsuru olmak yerine tüketime farklı bir anlam yüklenir ve tüketim bir kültür halini Daha fazlasını oku…

Makaleler

İsyan ile Teslimiyet Arasında: Ağıtlarda Kader İnancı

Bu çalışmanın konusu, ağıtlarda kader inancıdır. Ölüm karşısında yakınlarının acı ve ıstıraplarını ifade etmek için insanlar, ağıtlar yakmakta, dertlerini, acılarını, kederlerini, ağıtlar aracılığıyla dışa vurmaktadırlar. Kadercilik ise; Müslüman toplumunda kabullenme, boyun eğme, sabır ve rıza gösterme anlamında, kısaca “başa gelen Daha fazlasını oku…