Dindar gençliğin -ihlsozluk.com örneğinde- internet ortamındaki durumunun incelendiği çalışmanın problemini, internet ortamında dindar gençliğin özneleşip özneleşmediği oluşturmaktadır. Özneleşme kavramıyla Foucault’un özne ve iktidar üzerine çalışmalarında ele alınan kavramsal çerçeveden hareket edilmekte ve özneleşme ile iktidar karşısında bireyin durumu, bireyin iktidara direnmesi, iktidar karşısında taktik geliştirmesi kullanılmaktadır. Örneklemi, ihlsözlüktür. Çalışmanın yöntemi ise, ihlsözlük web sitesinde yapılan tanımların derlenmesi ve analizidir. Çalışma, zaman aralığı olarak 2009-2013 yıllarını kapsamaktadır. Çalışma, ihlsözlük örneğinde dindar gençliğin özneleştiğini ileri sürmekte ve özneleşmenin boyutları, yedi başlık halinde kavramsallaştırmaktadır: Bu boyutlar, a) geleneksel Müslümanlık eleştirisi, b) sorgulayıcı Müslümanlık ve özgürlüğe yapılan vurgu, c) din istismarı eleştirisi, d) iktidarı kutsallaştırma eleştirisi, e) İslamileşme eleştirisi, f) özenti kültürü eleştirisi, g) İslam’ın savunusu şeklinde yedi boyuttan oluşmaktadır. İlk bölümde, bir sanal cemaat örneği olarak ihlsözlükte gençlik dindarlığı ele alınmış ve sözlüğün yazarlarının gözünden ihlsözlük incelenmiştir. İkinci bölümde, özneleşmenin boyutları kavramsallaştırılmış ve bu kavramsallaştırmalar ihlsözlükten derlenen verilerle örneklendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler —Dindar Gençlik, Özneleşme, Sanal Cemaat, İHL Sözlük, Kimlik İnşası

Atıf — Özbolat, A. (2013). İHL Sözlük’te Dindar Gençliğin Özneleşmesi: İmam Hatipli, Ahlaklı ve Entelektüel, Birey ve Toplum Dergisi, Cilt.3, Sayı 6, 51-72.

Makaleyi İndir

Subjectification of Pious Youth in the IHL Sozluk: Imam-Hatip High School Student, Ethic and Intellectual-

Problem of article that examines situation in the cyber world of pious youth in the case of ihlsozluk.com consists whether subjectify of pious youth. This study with the concept of subjectification move from the conceptual framework that being investigates Foucault’s works on the subject and power and subjectification is meant position of individual against the power, resist to power of individual and develop tactic of individual against power. Sample of study is web site of ihlsozluk.com and method of work is analysis and collection of definitions on the web site of ihlsozluk.com. Study covers years of 2009-2013 as time period. Study suggests that subjectify of pious youth in the sample of ihlsözlük and dimensions of subjectivity has been conceptualized into seven titles. These dimensions consist seven dimensions: a) critique of traditional Islam b) questioning Islam and emphasis of freedom c) critique of exploitation of religion d) critique of sacralisation of power e) Islamization criticism, f) critique of wannabe culture g) defence of Islam. The first part examines religiosity of youth in the ihlsözlük as an example of virtual community and ihlsözlük through the eyes of authors. Second part conceptualized dimensions of subjectification and dimensions of subjectification exemplified with datas collected from ihlsözlük.

Keywords — Pious Youth, Subjectification, Virtual Community, İHL Sozluk, Identity Construction

Citation — Özbolat, A. (2013). Subjectification of Pious Youth in the IHL Sozluk: Imam-Hatip High School Student, Ethic and Intellectual-, Birey ve Toplum Dergisi, Volume 3, Issue 6, 51-72.

Download Article