Şathiyelerde Tanrı Algısı: Tipolojik Bir Yaklaşım

Çalışmamızın odağında şathiyelerdeki tanrı algısının oluşumuna etki eden psiko-sosyal faktörler ve bu faktörlerin etkisiyle oluşan tanrı algısı bulunmaktadır. Bilindiği gibi tanrı algısı kişinin sosyo-kültürel ortamından, aldığı eğitimden ve içsel yaşantılarından etkilenmektedir. Tanrıyla içinde bulunduğu gelenekten daha farklı bir algı içinde oldukları anlaşılan ve bu öznel deneyimi şathiye ile ortaya koyan Devamı…

Ziyaret Fenomeninden İsim Kültürüne: Fatih Ahmet Baba Türbesi Örneği

Bu çalışmanın konusu, ziyaret fenomeni ve isim kültürü ilişkisidir. Elazığ/Harput Fatih Ahmet Baba Türbesi örneğinde ziyaret fenomeninden isim kültürüne bir yansıma gözlenmektedir. Türbeyi ziyaret ettikten sonra doğan çocuklara, minnet ve şükran göstergesi olarak veli kimsenin ismi verilmektedir. Elazığ’da Fethi Ahmet isminin yaygın olması, Harput’ta bulunan Fatih Ahmet Baba Türbesi ile Devamı…

İHL Sözlük’te Dindar Gençliğin Özneleşmesi: İmam Hatipli, Ahlaklı ve Entelektüel

Dindar gençliğin -ihlsozluk.com örneğinde- internet ortamındaki durumunun incelendiği çalışmanın problemini, internet ortamında dindar gençliğin özneleşip özneleşmediği oluşturmaktadır. Özneleşme kavramıyla Foucault’un özne ve iktidar üzerine çalışmalarında ele alınan kavramsal çerçeveden hareket edilmekte ve özneleşme ile iktidar karşısında bireyin durumu, bireyin iktidara direnmesi, iktidar karşısında taktik geliştirmesi kullanılmaktadır. Örneklemi, ihlsözlüktür. Çalışmanın yöntemi Devamı…

Hutbelerde Söylem Değişimi: Diyanet Hutbeleri Örneği

Bu çalışmanın konusu, Diyanet hutbelerindeki söylem değişimidir. Çalışmada Diyanet hutbelerindeki değişime odaklanmak ve Diyanet’in hutbelerindeki söylem değişiminin boyutlarını kavramsallaştırmak şeklinde iki amaç vardır. Bu çalışmada Diyanet’in 1994 ve 2007 yıllarında basımını gerçekleştirdiği hutbe kitapları karşılaştırılmaktadır. Diyanet hutbeleri örneğinde 1994’ten 2007 yılına söylem değişiminin hutbelere yansıdığı tespit edilmiş ve söylem değişiminin Devamı…

Aile Yapısı ve Sosyal Hareketlilik

Tüketim olgusunun postmodern bir perspektifte incelendiği bu çalışmada, tüketimin toplumsal anlamına odaklanılmaktadır. Tüketim postmodern dönemde toplumsal hayatın inşasında merkezi bir rol oynar. Postmodern yaklaşımda tüketim kültürün bir unsuru olmak yerine tüketime farklı bir anlam yüklenir ve tüketim bir kültür halini alır. Tüketim kültürünün yaygınlığı ve etkinliğine rağmen tüketim kültürünün birtakım Devamı…

Postmodern Perspektifte Tüketimin Toplumsal Anlamına Sosyolojik Bir Yaklaşım

Tüketim olgusunun postmodern bir perspektifte incelendiği bu çalışmada, tüketimin toplumsal anlamına odaklanılmaktadır. Tüketim postmodern dönemde toplumsal hayatın inşasında merkezi bir rol oynar. Postmodern yaklaşımda tüketim kültürün bir unsuru olmak yerine tüketime farklı bir anlam yüklenir ve tüketim bir kültür halini alır. Tüketim kültürünün yaygınlığı ve etkinliğine rağmen tüketim kültürünün birtakım Devamı…

İsyan ile Teslimiyet Arasında: Ağıtlarda Kader İnancı

Bu çalışmanın konusu, ağıtlarda kader inancıdır. Ölüm karşısında yakınlarının acı ve ıstıraplarını ifade etmek için insanlar, ağıtlar yakmakta, dertlerini, acılarını, kederlerini, ağıtlar aracılığıyla dışa vurmaktadırlar. Kadercilik ise; Müslüman toplumunda kabullenme, boyun eğme, sabır ve rıza gösterme anlamında, kısaca “başa gelen çekilir” olarak kullanılmakta, ancak bu durumun, ağıtlara isyan, başkaldırı, feleğe, Devamı…

Economic Ethic in Turkish Proverbs (Atasözlerinde İktisadi Ahlak)

Bu çalışmada, atasözlerinde iktisat ahlakı tutumunun olup olmadığı incelenmekte ve atasözlerinin Türk toplumuna bir iktisadi ahlak telkin ettiği ileri sürülmektedir. İktisadi ahlak bağlamında Türkiye Türkçesinde kullanılan atasözleri bu çalışmanın sınırlarını oluştururken, iktisadi ahlak ile tutumluluk, birikim/tasarruf, ölçülülük, çalışkanlık ve helal kazanç gibi nitelikler kastedilmektedir. Kavramsal temelde dünyaya karşı bir tavır Devamı…

Değerleri Küreselleşme Sürecinden Değerlendirmek

Bu çalışmanın konusu, küreselleşme ve değerlerin karşılaşması sürecidir. Değerler ve küreselleşme olgusunu karşı karşıya getiren, hem değerlerin hem de küreselleşmenin kendi amaçları doğrultusunda topluma bir düzen verme amacı taşımalarıdır. Değerler ile dini ve toplumsal değerler kastedilmekte ve değerler ile küreselleşme süreci karşılıklı etkileşim içinde ele alınmaktadır. Küreselleşme sürecinde dini ve Devamı…

Bir Ulus Yaratmak: Erken Dönem Cumhuriyet Romanında Din Adamının Temsili

Bu çalışma, Cumhuriyet’in ilk yıllarında edebiyatın yeni ulusu anlatmak amacıyla resmi ideoloji ile yakın bir temas içinde geliştiği, yeni ulusun ideolojisini ve modernleşme çabalarını desteklemek ve geniş kitlelere yaymak için birçok romanın kaleme alındığı fikrinden hareket etmektedir. Bu bağlamda çalışmada, Reşat Nuri’nin Yeşil Gece (1928) ve Halide Edip’in Vurun Kahpeye Devamı…