Aile Yapısı ve Sosyal Hareketlilik

Tüketim olgusunun postmodern bir perspektifte incelendiği bu çalışmada, tüketimin toplumsal anlamına odaklanılmaktadır. Tüketim postmodern dönemde toplumsal hayatın inşasında merkezi bir rol oynar. Postmodern yaklaşımda tüketim kültürün bir unsuru olmak yerine tüketime farklı bir anlam yüklenir ve tüketim bir kültür halini alır. Tüketim kültürünün yaygınlığı ve etkinliğine rağmen tüketim kültürünün birtakım Devamı…

Postmodern Perspektifte Tüketimin Toplumsal Anlamına Sosyolojik Bir Yaklaşım

Tüketim olgusunun postmodern bir perspektifte incelendiği bu çalışmada, tüketimin toplumsal anlamına odaklanılmaktadır. Tüketim postmodern dönemde toplumsal hayatın inşasında merkezi bir rol oynar. Postmodern yaklaşımda tüketim kültürün bir unsuru olmak yerine tüketime farklı bir anlam yüklenir ve tüketim bir kültür halini alır. Tüketim kültürünün yaygınlığı ve etkinliğine rağmen tüketim kültürünün birtakım Devamı…

İsyan ile Teslimiyet Arasında: Ağıtlarda Kader İnancı

Bu çalışmanın konusu, ağıtlarda kader inancıdır. Ölüm karşısında yakınlarının acı ve ıstıraplarını ifade etmek için insanlar, ağıtlar yakmakta, dertlerini, acılarını, kederlerini, ağıtlar aracılığıyla dışa vurmaktadırlar. Kadercilik ise; Müslüman toplumunda kabullenme, boyun eğme, sabır ve rıza gösterme anlamında, kısaca “başa gelen çekilir” olarak kullanılmakta, ancak bu durumun, ağıtlara isyan, başkaldırı, feleğe, Devamı…

Economic Ethic in Turkish Proverbs (Atasözlerinde İktisadi Ahlak)

Bu çalışmada, atasözlerinde iktisat ahlakı tutumunun olup olmadığı incelenmekte ve atasözlerinin Türk toplumuna bir iktisadi ahlak telkin ettiği ileri sürülmektedir. İktisadi ahlak bağlamında Türkiye Türkçesinde kullanılan atasözleri bu çalışmanın sınırlarını oluştururken, iktisadi ahlak ile tutumluluk, birikim/tasarruf, ölçülülük, çalışkanlık ve helal kazanç gibi nitelikler kastedilmektedir. Kavramsal temelde dünyaya karşı bir tavır Devamı…

Değerleri Küreselleşme Sürecinden Değerlendirmek

Bu çalışmanın konusu, küreselleşme ve değerlerin karşılaşması sürecidir. Değerler ve küreselleşme olgusunu karşı karşıya getiren, hem değerlerin hem de küreselleşmenin kendi amaçları doğrultusunda topluma bir düzen verme amacı taşımalarıdır. Değerler ile dini ve toplumsal değerler kastedilmekte ve değerler ile küreselleşme süreci karşılıklı etkileşim içinde ele alınmaktadır. Küreselleşme sürecinde dini ve Devamı…

Bir Ulus Yaratmak: Erken Dönem Cumhuriyet Romanında Din Adamının Temsili

Bu çalışma, Cumhuriyet’in ilk yıllarında edebiyatın yeni ulusu anlatmak amacıyla resmi ideoloji ile yakın bir temas içinde geliştiği, yeni ulusun ideolojisini ve modernleşme çabalarını desteklemek ve geniş kitlelere yaymak için birçok romanın kaleme alındığı fikrinden hareket etmektedir. Bu bağlamda çalışmada, Reşat Nuri’nin Yeşil Gece (1928) ve Halide Edip’in Vurun Kahpeye Devamı…

Postmodern Dönemde Bedenin Tüketim Temelinde Yeniden İnşası

Bu çalışmada, bedenin tüketim temelinde yeniden inşası ele alınmakta ve bedene postmodern dönem nasıl yaklaşmakta ve bedeni nasıl inşa etmektedir? Soruları tartışılmaktadır. Postmodern dönemde gençlik ve güzellik yalnızca bir ideal olarak kalmamakta, beden, pek çok kurum ve pratik yoluyla erişilebilir, değiştirilebilir, hükmedilebilir bir hedef olarak görülmektedir. Püritanizmden sonra fiziksel ve Devamı…